Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

pannalu
9185 5eb4 500
Reposted fromoll oll
pannalu
9188 1ee4
Reposted fromoll oll
pannalu
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
pannalu
9007 2da1
Reposted fromzciach zciach viaoll oll

February 14 2019

pannalu
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
pannalu
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou

February 05 2019

pannalu
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
pannalu
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaviajero viajero

February 03 2019

pannalu
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaiblameyou iblameyou
pannalu
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamaybeyou maybeyou

November 03 2018

pannalu

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viahibernacja hibernacja

November 02 2018

pannalu
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

October 28 2018

pannalu
4080 be5a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaoll oll

October 27 2018

pannalu
0640 0448
Reposted frommaslmaslmasl maslmaslmasl viashampain shampain
pannalu
2506 766c
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
pannalu
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahibernacja hibernacja
pannalu
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou
pannalu
1512 795d 500
pannalu
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl