Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

7116 668e 500

sweetzen:

Google like a boss!

Reposted fromcrowsister crowsister viaoll oll
pannalu
Reposted fromsfm sfm viainaya inaya
pannalu
8938 04f7
Reposted fromkushii kushii viaoll oll
pannalu
7606 e82a
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaoll oll
pannalu
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaoll oll
1635 83e5

laughingqueen:

ride on, tiny human wagon

Reposted fromplaidasaurus plaidasaurus viaoll oll
pannalu
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
pannalu
1176 3714
Reposted fromrof rof viazapachsiana zapachsiana
pannalu
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSundaySmile SundaySmile
pannalu
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viazapachsiana zapachsiana
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Reposted fromnecro-romantic necro-romantic viainaya inaya

February 23 2017

pannalu
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
pannalu
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaLusia Lusia

February 21 2017

pannalu
2156 f2f6 500
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viaoll oll
pannalu
pannalu
2863 cc49
Reposted fromEkran Ekran viatazniebieskimi tazniebieskimi
pannalu
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaoll oll

February 19 2017

pannalu

February 18 2017

pannalu
1369 005f 500
Reposted fromstrangeee strangeee vianewworldmap newworldmap
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamirabelia mirabelia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl