Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

pannalu
6010 14ed 500
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
pannalu
pannalu
Reposted fromFlau Flau viashampain shampain
pannalu
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viaSenyia Senyia
pannalu
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSenyia Senyia

May 19 2019

pannalu
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viazapachsiana zapachsiana

May 12 2019

pannalu
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viaSenyia Senyia

May 11 2019

pannalu
6300 b73d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
pannalu
1287 afd9
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viashampain shampain
pannalu
0776 4e10
pannalu
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

May 06 2019

9962 b5f8 500
Reposted fromdivi divi viaoll oll
pannalu
9532 0b56 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
pannalu
8219 1008 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaoll oll
pannalu
9994 35e9
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
pannalu
0087 97e2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaMezame Mezame

May 05 2019

pannalu
8879 145d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoll oll
pannalu
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaoll oll
pannalu
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viamonikasamodobro monikasamodobro
pannalu
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl