Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

pannalu
0503 05f7 500
Reposted fromrol rol viavaka vaka
pannalu
pannalu
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl

June 27 2017

pannalu
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
pannalu
7042 6560 500
frances ha 
pannalu
6895 e10f 500

June 25 2017

pannalu
pannalu
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMezame Mezame

June 24 2017

pannalu
pannalu
pannalu
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viashampain shampain
pannalu
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viashampain shampain
pannalu

June 22 2017

pannalu
0633 88ed 500
Reposted fromangry-mushroom angry-mushroom viainaya inaya
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viazapachsiana zapachsiana
pannalu
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viazapachsiana zapachsiana
pannalu
1840 0d35
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana

June 20 2017

pannalu
3873 d1df
pannalu
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
pannalu
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl