Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

pannalu
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viaSenyia Senyia
pannalu
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSenyia Senyia

January 13 2020

pannalu
0925 fdfc 500
Reposted fromnutt nutt viaSenyia Senyia

November 07 2019

pannalu
5604 8bcd 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viakiks kiks

November 01 2019

pannalu
4600 fc58 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashampain shampain

October 15 2019

pannalu
1392 e9ee 500
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
pannalu
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame

September 24 2019

pannalu
7948 56c6 500
Reposted from1911 1911 viaunfolded unfolded

September 19 2019

pannalu
8350 7a2f
Reposted frompiehus piehus vianaiwna naiwna
Never underestimate the power of good morning texts, apologies, and random compliments.
— (via curiovsly)
Reposted fromwestwood westwood viausmiechprosze usmiechprosze
pannalu
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatwice twice
pannalu
Reposted fromFlau Flau viaecrivain ecrivain

September 16 2019

pannalu
0059 bf96 500
Reposted fromoll oll

September 14 2019

pannalu
4743 9416 500
Reposted fromanheros anheros viaecrivain ecrivain

September 11 2019

pannalu
6973 e2e6 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaMezame Mezame

September 06 2019

9335 2822 500
pannalu
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou

September 05 2019

pannalu
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianaiwna naiwna
pannalu
7225 f2da 500
Reposted fromfeegloo feegloo vianaiwna naiwna

September 04 2019

pannalu
4423 fb88 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl